کترینگ تهران پخت در نظر دارد تعدادی نمایندگی در سراسر تهران اعطا نماید.

بزودی جزییات اخذ نمایندگی از طریق همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

کترینگ تهران پخت